Trà

Hồng Trà (Trà đỏ) Trại cài Thái nguyên. Oriberry

Sản xuất bởi Hợp tác xã Minh lập, Trại Cài, Thái Nguyên theo các tiêu chuẩn VietGAP.

0
Bán tại cửa hàng
Chè Trại Cài, Thái nguyên. Oriberry

Sản xuất bởi Hợp tác xã Minh lập, Trại Cài, Thái Nguyên theo các tiêu chuẩn VietGAP.

0
45.000đ